Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

aktualizované dňa 22. septembra 2014


Informácie pre chovateľov hospodárskych zvieratDomáce zabíjačky

 • Domáce zabíjačky - Informácia a manuál pre chovateľov pridané dňa 13.07.2008
  „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ .
 • Leták - Informácia a manuál pre chovateľov pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 110kB
  Nová povinnosť od 1.2.2007 podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ ...
 • Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 91kB
  Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella. Požadované vyšetrenia: Parazitologické, Trichinella. Metóda podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č.2075/2005


Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

 • Metodické pokyny, Chovateľské programy
  Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie, vakcinácia proti salmonelám v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej, klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov...
 • Eradikačné programy, Národné programy
  Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny, národný program eradikácie besnoty, plán eradikácie klasického moru ošípaných, plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue), plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (ibr/ipv) , národný program eradikácie moru včelieho plodu, národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb, národný kontrolný program pre salmonelové infekcie....


Ochrana zvierat - welfare zvieratOchrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely

 • Netechnické zhrnutie projektov  pridané dňa 27.08.2014
  Od 01.01.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“) a vyhláška MPRV SR 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké ...
 • Hlásenie počtu použitých zvierat v projektochaktualizované dňa 27.08.2014
  Do hlásenia sa zahŕňajú aj všetky počty uhynutých alebo usmrtených zvierat v roku 2014, ktorých použitie bolo schválené v iných projektoch napr. s 3 ročnou platnosťou tzn. od roku 2010. Tieto zvieratá sa napr. použili v poslednom čiastkovom postupe v roku 2014 a uhynuli alebo boli usmrtené v roku 2014.
 • Informácie o ochrane zvierat používaných na vedecké účely
  Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012
 • Ako postupovať pri podávaní žiadosti o schválenie pokusu pridané dňa 26.10.2010
  O schválenie pokusu môže požiadať aj iné zariadenie ako schválené s tým, že ako miesto vykonania pokusu bude v žiadosti uvedené schválené pokusné zariadenie, s ktorým bude mať neschválené zariadenie vypracovanú zmluvu o starostlivosti, umiestnení zvierat. V žiadosti bude potrebné presne vyšpecifikovať, v akom štádiu pokusu sa budú zvieratá používať v neschválenom zariadení, nakoľko v neschválenom zariadení nesmie byť držané ani chované zviera pre pokusné účely a nesmú sa v ňom vykonávať pokusy..