Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

aktualizované dňa 16. apríla 2015
Chronológia prípadov BSE
 • č.27. 20.05.2010
 • č.26. 29.07.2008
 • č.25. 27.11.2007
 • č.24. 18.10.2007
 • č.23. 18.11.2005
 • č.22. 06.04.2005
 • č.21. 06.04.2005
 • č.20. 15.11.2004
 • č.19. 09.09.2004
 • č.18. 03.09.2004
 • č.17. 23.08.2004
 • č.16. 15.04.2004
 • č.15. 04.03.2004
 • č.14. 11.02.2004
 • č.13. 14.04.2003
 • č.12. 28.03.2003
 • č.11. 21.08.2002
 • č.10. 03.07.2002
 • č.09. 29.03.2002
 • č.08. 22.03.2002
 • č.07. 21.03.2002
 • č.06. 28.02.2002
 • č.05. 13.12.2001
 • č.04. 22.11.2001
 • č.03. 11.11.2001
 • č.02. 29.10.2001
 • č.01. 27.09.2001
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2014 -   7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 121
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 - 2541 zvierat
- Rok 2012 - 2911 zvierat
- Rok 2011 - 2998 zvierat
- Rok 2010 - 2014 zvierat
- Rok 2009 - 2167 zvierat
- Rok 2008 - 2566 zvierat
- Rok 2007 - 8358 zvierat
- Rok 2006 - 7526 zvierat
- Rok 2005 - 2629 zvierat
- Rok 2004 - 1893 zvierat
- Rok 2003 - 4535 zvierat
- Rok 2002 - 2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
- Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
- Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady

Informácie o BSE

Bovinná spongiformná encephalopatia (BSE), nazývaná tiež „choroba šialených kráv“, je mozgové ochorenie, ktoré sa po prvýkrát objavilo v roku 1986 vo Veľkej Británii. Hovädzí dobytok sa nakazil mäsokostnou múčkou vyrobenou z oviec, trpiacich klusavkou. Podľa väčšiny vedcov spôsobujú túto chorobu infekčné bielkoviny - škodlivé prióny, ktoré v prípade ak sa dostanú z vonkajšieho prostredia do organizmu, spôsobia v ňom zmeny. Tieto zmeny vedú k u vzniku ochorenia, ktoré sa prejavuje porušením pamäti a schopnosti koorginácie.

Za špecifikovaný rizikový materiál (ďalej len „ŠRM“) sú v SR v zmysle článku 8 a prílohy V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (SE) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií pokiaľ ide o hovädzí dobytok považované nasledovné tkanivá:

 - lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov;

- chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňovitých a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a

- mandle, črevá od dvanástorníka po konečník a menzeterium zvierat každého veku.


ŠRM

V SR musia subjekty tieto ŠRM pri jatočnom opracovaní tiel hovädzieho dobytka na bitúnkoch a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (na farmách u vlastníkov, držiteľov zvierat) určených pre súkromnú domácu spotrebu tzv. „domáce zabíjačky – zakáľačky“ oddelene umiestňovať do špeciálne označených nádob, kontajnerov a musí byť okamžite zafarbené a následne likvidované v schválenom spracovateľskom závode na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 1. Za kvalitu dokonalého zafarbenia ŠRM vo vyčlenených a označených nádobách, resp. kontajneroch a zabezpečenie jeho odoslania do spracovateľského závodu je zodpovedný každý producent ŠRM, prevádzkovateľ bitúnku alebo rozrábky. ŠRM je klasifikovaný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu ako vedľajší živočíšny produkt kategórie 1 (VŽP) a nakladá sa s ním v súlade s vyššie uvedeným nariadením. Dodržiavanie povinností odstraňovania, označovania a likvidácie ŠRM je zabezpečované úradnými kontrolami orgánmi veterinárnej správy.

Konzumácia mlieka a mäsa z hovädzieho dobytka je bezpečná, nakoľko v mlieku a svalovine sa pôvodca BSE nenachádza.

Od 1.7.2001 sa v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vykonávalo celoplošné testovanie na BSE zo zvierat hovädzieho dobytka (ďalej len „HD“) zdravých, zabitých na ľudskú spotrebu starších ako 30 mesiacov veku a z uhynutých a naliehavo zabitých zvierat HD starších ako 24 mesiacov veku. Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2011/358/EÚ zo dňa 17. júna 2011 bola SR zaradená do skupiny členských štátov Európskej Únie, ktorým sa povolilo zvýšiť vekovú hranicu HD, ktoré musia byť vyšetrované na BSE. Od 1.7.2011 SR preto zvýšila vekovú hranicu povinne vyšetrovaných zvierat HD na BSE zo zvierat zdravých zabitých na ľudskú spotrebu starších ako 72 mesiacov veku a z uhynutých a naliehavo zabitých zvierat HD starších ako 48 mesiacov veku.

Do obchodnej siete sa dostáva iba mäso z HD testované na BSE s negatívnym výsledkom.Chronologický prehľad prípadov BSE na Slovensku

Slovensko výskyt BSE

   
   
2014      V roku 2014 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2013      V roku 2013 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2012      V roku 2012 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2011      V roku 2011 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2010
  
2009     V roku 2009 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2008
  
2007
  
2006      V roku 2006 nebol zaznamenaný výskyt BSE
  
2005
  
2004
  
2003
 • Prípad č.13 u 93 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 6 zvierat)
 • Prípad č.12 u 60 mesačnej kravy, farma Müller Nová Baňa, (kohorta - 5 zvierat)
  
2002
 • Prípad č.11 u 136 mesačnej kravy ( narodenej 18.5.1991), farma Chyzerovce, (kohorta - 2 zvieratá)
 • Prípad č.10 u 72 mesačnej kravy , farma Kolta, (kohorta - 8 zvierat)
 • Prípad č.9 u 72 mesačnej kravy, farma Žarnov, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.8 u 67 mesačnej kravy, farma Sása, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.7 u 77 mesačnej kravy, farma Nová Ľubovňa, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.6 u 80 mesačnej kravy, farma Zádor, (kohorta - 8 zvierat)
  
2001
 • Prípad č.5 u 72 mesačnej kravy, farma Dolné Držkovce, (kohorta - 9 zvierat)
 • Prípad č.4 u 68 mesačnej kravy, farma Handlová-Horný dvor, (kohorta - 12 zvierat)
 • Prípad č.3 u 75 mesačnej kravy, farma Podrečany, (kohorta - 11 zvierat)
 • Prípad č.2 u 71 mesačnej kravy, farma Filakovo- Kalajvöldy , (kohorta - 64 zvierat)
 • Prípad č.1 u 73 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta - 32 zvierat)

Výsledky monitoringu BSE u hovädzieho dobytka


  za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Cielená skupina zvieratá HD

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené Pozitívne
 Uhynuté a utratené 7 335 0
 Naliehavo zabité 100 0
 S klinickými príznakmi pri ante mortem vyšetrení 7 0
 Zabité zdravé 19 0
 Zabité z dôvodu eradikácie BSE 0 0
 Podozrivé 0 0
 Spolu 7 461 0


Dokumenty, metodické usmernenia

 • Informatívny materiál pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz o uplatňovaní Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE/PSE) v Slovenskej republike. format PDF (aktualizácia zo dňa 20.6.2012)