Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií

aktualizované dňa 1. apríla 2016
Poskytovanie informácií
Písomne / Osobne
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Odbor auditu a kontroly
Botanická 17
842 13 Bratislava

Telefonicky / Faxom
02/602 57 444, 602 57 345

E-mailom
informacie@svps.sk
Sadzobník úhrad za poskytnuté informácie
Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len ŠVPS SR) je v zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobník nákladov spojených s vyhotovením kópie a odoslaním informácie vydaný Ministerstvom financií SR

Spôsob úhrady:
 • v hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne
 • poštovou poukážkou na bankový účet ŠVPS SR
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet ŠVPS SR vedený v Štátnej pokladnici s číslom účtu 7000068189/8180 (IBAN SK8381800000007000068189)

 • Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

 • Žiadosti sa prijímajú:
  1. osobne a telefonicky - odbor auditu a kontroly ŠVPS SR, 02/60257 444
  2. písomne – Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
  3. faxom – 02/60257 345
  4. elektronickou poštou - informacie@svps.sk
  5. iným technicky vykonateľným spôsobom

 • Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
  - určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
  - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  - ktorých informácií sa žiadosť týka
  - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
  Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí ŠVPS SR vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.

 • Ak ŠVPS SR nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.
  V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ŠVPS SR môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví ŠVPS SR bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.
  Zo závažných dôvodov môže ŠVPS SR predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
  Ak ŠVPS SR poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 • Ak ŠVPS SR žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle ŠVPS SR žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

 • ŠVPS SR nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.

 • ŠVPS SR neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská.
  V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá ŠVPS SR rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.

 • Proti rozhodnutiu ŠVPS SR o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva ŠVPS SR, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
  O odvolaní proti rozhodnutiu ŠVPS SR, rozhoduje nadriadený orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).

 • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ŠVPS SR. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.