Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Tlačivá na stiahnutie na komunikáciu s orgánom verejnej moci

aktualizované dňa 26. januára 2017

Zdravie a ochrana zvierat

 • Vakcinačný program pre vykonanie povinnej vakcinácie proti Salmonella Enteritidis v odchove mládok úžitkových nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 82kB)
 • Žiadosť výrobcu o pridelenie sériových čísel pasov spoločenských zvierat tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 49kB)
 • Žiadosť súkromného veterinárneho lekára o vydanie poverenia na vydávanie pasov spoločenských zvierat tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 70kB), aktualizované 26.01.2017
 • Tlačivo k registrácii chovu tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 338kB), aktualizované 26.01.2017
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 58kB)
 • Žiadosť o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 83kB)
 • Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 94kB)
 • Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín) tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 86kB), aktualizované 26.01.2017
 • Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 111kB)
 • Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na dlhé cesty (nad 8 hodín) tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 82kB), aktualizované 26.01.2017
 • Pohotovostný plán pre naliehavé prípady tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 121kB)
 • Žiadosť o schválenie chovu nebezpečných živočíchov tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 78kB)
 • Žiadosť o schválenie zariadenia chovateľa alebo zariadenia dodávateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia svojho zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 177kB), aktualizované 26.01.2017
 • Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby za účelom schválenia ich zariadenia podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR č.436/2012 Z. z. tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 185kB), aktualizované 26.01.2017
 • Žiadosť o schválenie projektu je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby za účelom schválenia vykonávania projektu na živých zvieratách podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 84kB), aktualizované 26.01.2017

 

Dovozy a vývozy

 • Žiadosť o schválenie skladu v slobodnom colnom pásme, slobodného colného skladu, colného skladu   tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 72kB)
 • Žiadosť o stanovenie veterinárnych podmienok pre dovoz do SR pre komodity, na ktoré EK zatiaľ nestanovila harmonizovaný vzor certifikátu   tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 79kB)


Hygiena produktov živočíšneho pôvodu

 • Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 245kB)
 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 194kB)
 • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 197kB)
 • Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 161kB)
 • Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 231kB)
 • Dodatok 1.10.A k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 249kB)
 • Dodatok k prílohe č. 4.1. VZOR Žiadosti o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Dodatok k formuláru ŠVPS-Ž-07) Pre bitúnky s činnosťou „Zabíjanie „(kopytníky/ hydina/ zajacovité/zver z farmových chovov) sa pri podávaní žiadosti okrem častí 1-7.a 8.1 a časti 9 prílohy č. 4.1. (formulár ŠVPS-Ž-07) vypĺňa aj táto časť 7 A a 8 A , v ktorej sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovani tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 271kB)
 • Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 447kB)
 • Žiadosť o schválenie prevádzkarne prvovýrobcu - salaša, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 262kB)

Kontrola potravín rastlinného pôvodu

 

Laboratórna diagnostika, certifikácia

Kontrola krmív, ekológie a veterinárnej farmácie

 • Žiadosť o povolenie odosielať vedľajšie živočíšne produkty do iného členského štátu tlačivo vo formáte RTF (veľkosť 87kB)


Rôzne