Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potravinový kódex - Tretia časť 25. hlava - Príloha č.1 Ukazovatele kvality stolovej vody, dojčenskej vody a minerálnej vody

aktualizované dňa 5. novembra 2010


Tabuľka 1 - Všeobecné ukazovatele kvality stolovej vody a dojčenskej vody

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
 
Č. Ukazovatele Jednotka Stolová voda
Požiadavka
Dojčenská voda
Požiadavka
NMH MH NMH MH
1. Termotolerantné koliformné baktérie KTJ/250 ml 0   0  
2. Koliformné baktérie KTJ/250 ml 0   0  
3. Fekálne streptokoky KTJ/250 ml 0   0  
4. Pseudomonas aeruginosaX) KTJ/250 ml 0   0  
5. Mezofilné baktérieK) KTJ/ml   10   0
  20   5
6. Psychrofilné baktérieK) KTJ/ml   50   0
  200   20
7. Živé organizmy - mikrobiologický obraz jedince/ml 0   0  
8. Mŕtve organizmy jedince/ml   20   0
9. Abiosestón % pokrytia zorného poľa   10   3
10. Fe-, Mn- baktérie % pokrytia zorného poľa   10   3
11. H2S - baktérie jedince/ml   0   0
12. Mikromycéty jedince/ml   30   0

 
K)
prvá hodnota je požiadavka na výrobok do 12 hodín po naplnení a uskladnení pri teplote 4 °C ± 1 °C. Hodnota na ďalšom riadku je požiadavka na výrobok na konci lehoty najneskoršej spotreby.
X)
špecifický indikátorový mikroorganizmus, ktorý sa kontroluje u dojčenských vôd a v prípade, že je stolová voda povolená aj na prípravu dojčenskej stravy


 
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

 
a) anorganické
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavky
NMH
1. Antimón Sb mg/l     0,005
2. Arzén As mg/l     0,005g)
3. Dusičnany NO¯3 mg/l   10,0
4. Fluoridy mg/l     1,0
5. Chróm Cr mg/l     0,005
6. Kadmium Cd mg/l     0,0025gt)
7. Kyanidy CN¯ mg/l     0,005gt)
8. Olovo Pb mg/l     0,005
9. Ortuť Hg mg/l     0,0005gt)

 
b) zmyslovo postihnuteľné
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
NMH iná
1. Farba     20f)  
2. Hliník Al mg/l 0,05  
3. Huminové látky Hl mg/l 1,2g)  
4. Chloridy Cl¯ mg/l 50,0f)  
5. Chuť   Stupeň 1  
6. Mangán Mn mg/l 0,1f)  
7. Meď Cu mg/l 0,1f)  
8. Pach   Stupeň 1  
9. Reakcia vody pH   6-8  
10. Rozpustné látky Rl mg/l 1000f) 250d)
  500
11. Sírany SO42− mg/l 100,0f)  
12. Sulfán voľný H2S mg/l 0,01  
13. Tenzidy aniónové PAL-A mg/l 0,1g)  
14. Vápnik a horčík Ca+Mg mmol/l   0,9-5,0b)
15. Zákal   ZF 2  
16. Zinok Zn mg/l 3,0  
17. Železo Fe mg/l 0,3 neprípustné vypadávanie zrazeniny FeO3+
18. Sodík Na mg/l   100


 
c) ostatné
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
MH iná
1. Amónne ióny NH4+ mg/l 0,25  
2. Dusitany NO2¯ mg/l 0,1 0,01c)
3. Chemická spotreba kyslíka
manganistanom
CHSK-Mn mg/l 3,0f) 2c)
4. Chlór organicky viazaný OCl mg/l   nedokázateľný
5. Chloroform CHCl3 mg/l 0,01g)  
6. Kyselinou neutralizovateľná
kapacita do pH 4,5
KNK - 4,5 mmol/l   najmenej 0,8b)
7. Horčík Mg mg/l 30,0  
8. Nepolárne extrahovateľné látky NEL mg/l   0,01gt)
9. Vápnik Ca mg/l   najmenej 20b)
10. Vodivosť γ mS/m   100a)


 
Tabuľka 2 - Ukazovatele špeciálneho rozboru stolovej vody a dojčenskej vody


 
A. Anorganické
 
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
NMH
1. Bárium Ba mg/l        0,5
2. Berýlium Be μg/l    100,0
3. Nikel Ni mg/l        0,01g)
4. Selén Se mg/l        0,005
5. Striebro Ag mg/l        0,01


 
B. Organické
 
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
MH iná
7. Benzén Bz μg/l   0,5e) g)
8. PAU   μg/l 0,01  
9. p,p-dichlórdifeniltrichlóretán DDT μg/l 0,5g)  
10. Dichlórbenzény DCB ng/l 150g)  
11. 1,2-dichlóretán   μg/l   5e) g)
12. 1,1-dichlóretán DCE ng/l   150e) g)
13. Dichlórfenoly DCP ng/l Bez pachu po DCP
14. Chlórbenzén   μg/l 2,5g)  
15. Chlóretén (vinylchlorid)   μg/l   0,5e) g)
16. Pesticídy   μg/l 0,1  
17. Pentachlórfenol   μg/l 5g)  
18. Polychlórbifenyly PCB ng/l   25b)
19. Tetrachlórmetán CCl4 μg/l   1,0e) g)
20. 1,1,2,2-tetrachlóretén PCE μg/l   5e) g)
21. 1,1,2-trichlóretén TCE μg/l   15e) g)
22. 2,4,5- trichlórfenol TCP μg/l 1g) bez pachu po TCP
23. 2,4,6- trichlórfenol TCP μg/l   6e) g)
bez pachu po TCP
 
Poznámka:
Ukazovatele organického znečistenia nesmú byť prítomné v zistiteľných koncentráciách.
Pesticídy = insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy.
Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd osobitne


 
Tabuľka 3 - Mikrobiologické a biologické ukazovatele minerálnej vody
Č. Ukazovateľ Jednotka Požiadavka
MH iná
1. Termotolerantné koliformné baktérie KTJ/250ml 0  
2. Koliformné baktérie KTJ/250ml 0  
3. Fekálne streptokoky KTJ/250ml 0  
4. Mezofilné baktérie KTJ/ml   20
5. Psychrofilné baktérie KTJ/ml   200
6. Pseudomonas aeruginosa KTJ/250ml 0  
7. Sulfity redukujúce črevné sporulujúce anaeróbne baktérie KTJ/50ml 0  
8. Živé mikroorganizmy jedince/ml 0  
9. Mŕtve organizmy jedince/ml   50
10. Mikromycéty jedince/ml   30


 
Tabuľka 4 - Fyzikálne a chemické ukazovatele minerálnej vody
 
A. Anorganické látky
 
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
NMH
1. Antimón Sb mg/l        0,005
2. Arzén As mg/l        0,05 As3+
3. Bárium Ba mg/l        1,0
4. Berýlium Be mg/l        0,005
5. Bór B mg/l      30,0
6. Dusitany NO mg/l        0,1
7. Dusičňany NO mg/l      50,0
8. Fluoridy mg/l        4,0
9. Chróm Cr mg/l        0,05
10. Kadmium Cd mg/l        0,003
11. Kyanidy CN¯ mg/l        0,03
12. Nikel Ni mg/l        0,02
13. Olovo Pb mg/l        0,01
14. Ortuť Hg mg/l        0,001
15. Selén Se mg/l        0,05

 
B. Organické látky1)
 
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
MHRR NMH MH
1. Benzén Bz mg/l        0,001    
2. Benzo(a)pyrén BZP ng/l      10    
3. Dichlórbenzény DCB ng/l      300  
4. 1,2-dichlóretán   mg/l          0,003  
5. 1,1-dichlóretén DCE ng/l    300    
6. Dichlórfenoly DCP mg/l          0,002  
7. Chlórbenzén   mg/l          0,003  
8. Chlóretén (vinylchlorid)   μg/l        0,5    
9. Polychlórované bifenyly PCB ng/l        50  
10. Tetrachlórmetán CCl4 mg/l        0,003    
11. Tetrachlóretény PCE mg/l        0,01    
12. Trichlóretény TCE mg/l        0,03    
13. Látky extrahovateľné nepolárne NEL mg/l          0,05  
14. Pesticídne látky   μg/l        0,052)    
15. Tenzidy aniónové PAL - A mg/l           0,2
 
1)
limitné hodnoty ostatných zdraviu škodlivých organických látok určí ministerstvo zdravotníctva.
2)
Indikačná hodnota: pri jej prekročení treba vykonať analýzy na špecifické látky, ktorých limitné hodnoty určí orgán na ochranu zdravia.
 
Poznámka:
ukazovatele zdraviu škodlivých organických látok nesmú byť prítomné v koncentráciách vyšších, ako je hranica detekcie.

 
C. Ostatné
 
Č. Ukazovateľ Symbol Jednotka Požiadavka
MH
1. Hliník Al mg/l 0,4
2. Horčík Mg mg/l 200,0
3. Mangán Mn mg/l 2,0
4. Meď Cu mg/l 2,0
5. Sodík1) Na mg/l 800,0
6. Vápnik Ca mg/l najmenej 20,0b)
7. Zinok Zn mg/l 5,0
8. Železo Fe mg/l 10,0
9. Chloridy Cl¯ mg/l 500,0
10. Jód J mg/l 15,0
11. Reakcia vody pH   4,0 až 8,0
12. Rozpustné látky Rl mg/l 5 000,0
13. Sírany SO42- mg/l 1 400,0

 
1)
Pri obsahu nad 200 mg/l musí byť zvýšený obsah u prírodných minerálnych vôd stolových zreteľne vyznačený na etikete.

 
Legenda k tabuľkám 1 až 4 :
1. MH - medzná hodnota
  NMH - najvyššia medzná hodnota
  MHRR - medzná hodnota referenčného rizika
  KTJ - kolónie tvoriaca jednotka
 
2. ukazovateľ a) až h) v tabuľke č.1 až 3 v stĺpcoch u hodnôt:
  a) indikačná hodnota
b) odporúčaná hodnota
c) optimálne (trvalo) pod uvedenou hodnotou
d) optimálne v rozmedzí uvedených hodnôt
e) medná hodnota referenčného rizika
f) najvyššia hodnota u ktorej sa nepripúšťa tolerancia
g) optimálne (trvale) pod hranicu detekcie
gt) uvádza sa výhradne s určením metodiky postupu skúšania